Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Poslanstvo

»Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov – IAH, krajše SKIAH« je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje slovenskih hidrogeologov, ustanovljeno z namenom povezovanja slovenskih hidrogeologov z mednarodnimi strokovnimi organizacijami in še posebej z International Association of Hydrogeologists (IAH), ki predstavlja svetovno strokovno združenje hidrogeologov.

 

Mednarodno združenje hidrogeologov (IAH) je bilo ustanovljeno leta 1956, z namenom v svetovnem merilu povečati sodelovanje in napredek hidrogeološke znanosti ter poenostaviti mednarodno izmenjavo informacij o podzemnih vodah. IAH je svetovna znanstvena in izobraževalna organizacija z več kot 3000 člani v več kot 120 državah. IAH je pridružena k Mednarodni zvezi geoloških znanosti (International Union of Geological Sciences) in sodeluje v Mednarodnem hidrološkem programu, ki ga vodi UNESCO (International Hydrological Programme of UNESCO).

Glavne aktivnosti IAH

– Izdaja revije Journal of Applied Hydrogeology, objava strokovnih prispevkov v seriji International Contributions to Hydrogeology, novice in druge informacije članom

– Pospeševanje mednarodnega sodelovanje hidrogeologov in drugih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s podzemnimi vodami

– Vzpodbujanje razvoja hidrogeologije z izmenjavo izobraževalnih in tehničnih programov. Burdonov sklad (Burdon Fund) je bil ustanovljen za podporo razvoja hidrogeologije v deželah v razvoju. IAH vodi tudi medčlansko finančno podporo

– Sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi znanstvenimi organizacijami

 

 

Društvo SKIAH deluje na območju Republike Slovenije v skladu z njenim pravnim redom in Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 60/95), v skladu s tem statutom in statutom mednarodnega združenja hidrogeologov IAH, zaradi poenostavitve poslovanja IAH, vzpodbujanja stikov in sodelovanja med strokovnjaki ter omogočanja izvajanja študija lokalnega ali regionalnega interesa.

 

Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov – IAH (Društvo SKIAH) je bilo ustanovljeno v letu 1996 z željo, da bi v večji meri vzpodbudil duh IAH tudi na slovenskem in se začeli aktivneje vključevati v mednarodna sodelovanja.

Naloge Društva

– sodelovanje in predstavljanje Društva v IAH to Hydrogeology, novice in druge informacije članom

– pooblaščanje poročevalcev za seje Sveta IAH

– vzpodbujanje zanimanja slovenskih hidrogeologov za dejavnosti IAH

– vzpostavljanje in vzdrževanje dialoga z drugimi društvi, ki se v Sloveniji ukvarjajo z mednarodnimi aktivnostmi, povezanimi z vodami

– pospeševanje znanstvenega in tehnološkega razvoja hidrogeologije

– prizadevanje za ugled hidrogeološke stroke in za visoke profesionalne standarde v hidrogeologiji in pri vseh aktivnostih v zvezi s podzemnimi vodami

– promocija hidrogeologije

– organiziranje in izvajanje strokovnih posvetovanj, konferenc, kongresov, seminarjev predavanj in drugih izobraževalnih oblik in srečanj s področja hidrogeologije

– izdajanje strokovnih publikacij v skladu s predpisi

– sodelovanje z državnimi in drugimi organi in organizacijami

– organiziranje strokovnih ekskurzij ter družabnih prireditev.

 

Organi društva

Skupščina – je najvišji organ Društva, ki ga sestavljajo vsi člani Društva

Izvršni komite – je izvršilni organ skupščine Društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela po programu in sklepih, sprejetih na skupščini

Nadzorni odbor – spremlja delo organov Društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem Društva

Častno razsodišče – vodi kršitvene postopke in izreka naslednje disciplinske ukrepe