Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Odziv strokovnih združenj na sprejetje novele Zakona o vodah (ZV-1G)

31/03/2021,

Predstavniki strokovnih združenj in društev, ki delujemo na področju voda, izražamo obžalovanje nad sprejemom sporne novele Zakona o vodah. Pomembni strokovni pomisleki v zvezi z varovanjem in odnosom do priobalnih in vodnih zemljišč ob možni širitvi posegov vanje žal niso bili upoštevani. Opozarjamo, da novela Zakona o vodah upravljanje voda v Sloveniji oddaljuje od Okvirne vodne direktive, ki predstavlja konsenz med strokovnimi spoznanji in evropsko politiko v zvezi z ravnanjem in upravljanjem voda kot javnega in skupnega dobra.

Ponovno poudarjamo, da je bila novela Zakona o vodah sprejeta brez strokovne obravnave, ki bi omogočila tehten razmislek o ključnih posegih na področju upravljanja voda in zatem z javno razpravo zanje pridobila tudi širše družbeno soglasje. Predlagane spremembe zakonodaje niso bile primerno strokovno utemeljene in ne dosegajo skupnih ciljev celostnega upravljanja voda, hkrati pa nedvoumno kršijo veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo – Ustavo RS (70.a člen), Aarhuško konvencijo (8. člen), Okvirno vodno direktivo (14. člen) in prenovljeno Direktivo o pitni vodi, ki določajo pravni okvir za varovanje zdravja ljudi, narave in okolja pred škodljivimi učinki vsakršnega obremenjevanja voda.

Predstavniki strokovnih združenj in društev na področju voda se zavezujemo, da bomo tudi v prihodnje na strokovni ravni odpirali in iskali rešitve za probleme na področju celovitega upravljanja voda, in z njimi seznanjali javnost. Obenem bomo še nadalje vzpostavljali temelje za tvoren dialog z nosilci političnega odločanja.

 

Podpisniki:

Slovensko društvo za zaščito voda, predsednica dr. Marjetka Levstek

Slovenski komite Mednarodnega združenja hidrogeologov, predsednik prof. dr. Mihael Brenčič

Društvo vodarjev Slovenije, predsednica dr. Lidija Globevnik

Globalno partnerstvo za vodo Slovenije, predsednica izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk