Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

SKIAH domači dogodki

03/10/2018, Velenje

5. slovenski geološki kongres

Organizator: Geološki zavod Slovenije (GeoZS) in Slovensko geološko društvo (SGD) s partnerji: Premogovnik Velenje (PV), Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FGG), Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov (SRDIT) in Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH)

Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH) vas kot partner pri organizaciji vabi na 5. slovenski geološki kongres, ki bo potekal med 3. in 5. oktobrom 2018 v Velenju.

Kongres bo ob izmenjavi novih raziskovalnih rezultatov, posvečen pomenu geoznanosti za širšo družbo in njen razvoj. Omogočal bo dialog med raziskovalci, ki delujejo na znanstveno-raziskovalnih področjih geologije in strokovnjaki, ki strokovna znanja uporabljajo pri aplikativnem delu ali pa so končni uporabniki rezultatov geoloških raziskav.

Cilj kongresa je med drugim povečati prepoznavnost geologije kot temeljne naravoslovne znanosti, ki daje osnove za dejavnosti, povezane z upravljanjem, nadzorovanjem in načrtovanjem sonaravnega razvoja oziroma prehoda v krožno gospodarstvo, med katere sodijo tudi:
· načrtovanje sonaravne rabe mineralnih surovin, podzemne vode in energetskih virov;
· premišljeno načrtovanje infrastrukturnih objektov kot so ceste, cevovodi, daljnovodi,
. odlagališča odpadkov, vključno z odlagališči nevarnih in radioaktivnih odpadkov;
· ocenjevanje vplivov na okolje zaradi najrazličnejših posegov v prostor;
· ocenjevanje geološko pogojenih nevarnosti
· ocenjevanje geotermalnega potenciala za načrtovanje rabe geotermalne energije.

Več o dogodku si preberite v prvi okrožnici v slovenskem oziroma angleškem jeziku.

30/11/2017, Privoz 11, Prule, Ljubljana

10. Hidrogeološki kolokvij

Organizator: Katedra za aplikativno geologijo Oddelka za geologijo in Slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov – SKIAH

Tudi letos vas Katedra za aplikativno geologijo Oddelka za geologijo in Slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov – SKIAH vabita na tokrat že 10. Hidrogeološki kolokvij. Kolokvij bo potekal na sedežu Oddelka za geologijo, Privoz 11 na Prulah v kletni predavalnici P-02 dne 30. novembra 2017 s pričetkom ob 15:00 uri.

Na tokratnem kolokviju bomo poslušali naslednja predavanja:

1. Marina Gacin (Agencija RS za okolje) – Vpliv geološke zgradbe na kemijsko stanje podzemne vode na primeru Pomurja

2. Branka Bračič Železnik (VO-KA, Ljubljana) – Dinamika podzemne vod sistemov vodonosnikov Iškega vršaja

3. Zoran Stevanovič (Univerza v Beogradu) – Experiences and Challenges of Groundwater Management in Serbia and Balkans.

Več o vsebini predavanj je dostopno na povezavi.

Po predavanjih bo sledila skupščina Slovenskega komiteja mednarodnega združenja hidrogeologov.

Ponovno se nam obeta zelo zanimiv dogodek.

Vabljeni!

25/09/2017, Dubrovnik

44. kongres mednarodnega združenja hidrogeologov

Organizator: IAH

Ponosni smo, da bo na 44. kongresu mednarodnega združenja hidrogeologov, ki se bo odvijal med 25. in 29. septembrom 2017 v Dubrovniku, uvodno predavanje izvedla dr. Barbara Cencur Curk iz Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani (Oddelek za geologijo).

13/10/2017, SV Slovenija, Madžarska

Strokovna ekskurzija (SV Slovenija in Madžarska)

Organizator: Slovensko geološko društvo (SGD), Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH)

V oktobru Vas Slovensko geološko društvo (SGD) in Slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH) vabita na dvodnevno strokovno ekskurzijo v SV Slovenijo in na Madžarsko. Potekala bo v petek in soboto, 13. in 14. 10.2017, na njej pa bomo spoznali naravne danosti tega dela Panonskega bazena: od ostankov vulkanov, mineralnih in termomineralnih voda, geotermalne energije, nafte in zemeljskega plina, itd. Z nami bo šel tudi lokalni turistični vodič, zato ne bo manjkalo kulturnih informacij.

Podrobnosti o obiskanih točkah si lahko preberete v programu.

Za udeležbo izpolnite prijavnico do najkasneje 01.10.2017 in jo pošljite po navadni pošti ali kot skeniran dokument na v njej navedeni naslov.

14/06/2017, Občina Ig

1. nacionalna delavnica projekta CAMARO-D

Organizator: JP Vodovod-Kanalizacija, Fakulteta za Gradbeništvo in Geodezijo Univerze v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Na delavnici z naslovom “Sodelovanje deležnikov pri uvajanju naprednih praks gospodarjenja s prostorom z vidika vplivov na vodni režim v povodju Donave” so bili poleg predstavitve projekta v proces oblikovanja inovativnega transnacionalnega načrta upravljanja s prostorom za trajnostno zaščito vodnih virov in varstvo pred poplavami interaktivno vključeni deležniki  in opredeljeni izzivi, ukrepi in primeri dobrih praks pri upravljanju s prostorom za zaščito virov pitne vode.

01/06/2017, Ljubljana (Agencija RS za okolje)

Predstavitev visokotehnološke odprtokodne programske opreme QGIS/FREEWAT

Organizator: Agencija RS za okolje - ARSO

Dogodek je bil namenjen predstavitvi visokotehnološke odprtokodne programske opreme QGIS/FREEWAT, ki predstavlja modelirno okolje za simulacijo količin in kakovosti površinskih in podzemnih voda ter nudi podporo pri upravljanju z vodami. Ob upoštevanju podnebnih scenarijev omogoča tudi celovito upravljanje z vodami v prihodnosti. Dogodek je poudaril prednosti in slabosti izbranih orodij in metod pri analizah in interpretacijah dinamike toka podzemne vode in pri upravljanju z vodami. Na dogodku je dr. Petra Souvent iz ARSA predstavila prispevek z naslovom “Numerični modeli toka podzemne vode kot podpora upravljanju s podzemnimi vodami”, dr. Peter Frantar iz ARSA pa “Celostno spremljanje vodne bilance z modelom mGROWA-SI”.

18/05/2017, Ljubljana (JP Vodovod-Kanalizacija)

1. nacionalna delavnica transnacionalnega projekta PROLINE-CE

Organizator: JP Vodovod-Kanalizacija, Fakulteta za Gradbeništvo in Geodezijo Univerze v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Predstavitvi projekta z naslovom “Učinkovite prakse upravljanja s prostorom z vključevanjem zaščite vodnih virov in negradbenih protipoplavnih ukrepov” je sledila nacionalna delavnica za deležnike z naslovom “Izzivi upravljanja s prostorom in z viri pitne vode na območjih poplavne nevarnosti” .

25/04/2017, Malta (San Lawrenz)

32. sestanek delovne skupine za podzemne vode s področja skupne strategije implementacije okvirne direktive o vodah

Organizator: EU - Commonwealth of Independant States (CIS) - Groundwater working group

25. in 26. aprila 2017 je na Malti potekal 32. sestanek delovne skupine za podzemne vode s področja skupne strategije implementacije okvirne direktive o vodah. Sestanka sta se iz Slovenije udeležila predstavnika Agencija Republike Slovenije za okolje. Na sestanku so bile obravnavane teme s področja razširjenega spremljanja onesnaževal (contaminant watchlist), ocenjevanja vrednosti praga (treshold values) in metodologije ocenjevanja trendov (trend assessment). V okviru priprav na revizijo okvirne direktive o vodah (WFD) in direktive o podzemnih vodah (GWD) pa je bil del sestanka namenjen tudi razpravi o ekosistemih v podzemnih vodah oz. v vodonosnikih ter o možnostih in potrebah po uporabi rezultatov raziskav s tega znanstvenega področja v standardiziranih shemah ocenjevanja stanja podzemnih voda v Evropi.

19/04/2017, Podčetrtek (Terme Olimia)

2. slovenski kongres o vodah

Organizator: Društvo vodarjev Slovenije (DVS), Slovenski nacionalni komite za velike pregrade (SLOCOLD), Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH), Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV), Slovensko društvo za namakanje in odvodnjo (SDNO), Slovensko društvo za hidravlične raziskave (DHR), Društvo biologov Slovenije (DBS), Zveza geografov Slovenije (ZGS), Slovensko geotehniško društvo (SloGeD), Slovensko sociološko društvo (SSD), Inštitut za celostni razvoj in okolje (ICRO), Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS), Inženirska zbornica Slovenije (IZS), RS MOP - Direkcija RS za vode (DRSV) in Slovenski nacionalni odbor programa IHP UNESCO

Na 2. slovenskem kongresu o vodah, ki je potekal od 19. do 20.4.2017, smo izpostavili pomen vodnih ekosistemov, pretehtali uspešnosti in pomanjkljivosti našega upravljanja in gospodarjenja z vodo, ustreznost in kakovost tehničnih rešitev, načine trajnostne rabe voda ter našo odpornost pred nevarnostmi, povezanimi z vodo. 2. Slovenski kongres o vodah je na enem mestu strnil različne strokovne javnosti s področja upravljanja in gospodarjenja z vodo, analiz in spremljanja stanja voda ter promocije in izobraževanja o vodi.